logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave


V mene organizátorov dovoľujem si oznámiť odborníkom i záujemcom z praxe, školstva a vedy konanie

XV. medzinárodnej konferencie

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

ktorá bude v Bratislave v dňoch 21. až 24. júna 2022

Podujatie sa bude konať pod záštitou dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc.
a pri príležitosti 80. výročia vzniku Ústavu analytickej chémie na FCHPT STU

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní. Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti a z univerzitných a výskumných pracovísk.

ACP 2022 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
odborný garant konferencie

Tématické oblasti
  • kontrola kvality a bezpečnosti potravín
  • environmentálna analýza
  • klinická analýza, bioanalytické aplikácie
  • forenzná a toxikologická analýza
  • chemická analýza v priemysle a energetike
  • odber a úprava vzorky
  • vývoj analytických metód
  • chemometria a informatika
  • výučba analytickej chémie