logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Organizátori

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou národnou akreditačnou službou

Programový výbor

 • prof. Javier Arrebola, PhD., University of Almeria, Španielsko
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., PřF UK v Praze, ČR
 • doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD., FCHPT STU – garant konferencie
 • Ing. Michal Kirchner, PhD., VUVH v Bratislave
 • plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD., KEÚ PZ MV SR
 • Ing. Daniela Mackových, CSc., ŠGÚDŠ
 • doc. RNDr. Marián Masár, PhD. PriF UK v Bratislave
 • Ing. Martin Polovka, PhD., NPPC
 • Mgr. Martin Senčák, SNAS
 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc., FCHPT STU – garant konferencie

Organizačný výbor

 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
 • doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
 • Ing. Jozef Sochr, PhD.
 • Ing. Veronika Svitková, PhD.
 • Ing. Agneša Szarka, PhD.
 • Ing. Michaela Halinkovičová
 • Ing. Jakub Masác