logo

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Inštrukcie pre autorov

Zborník príspevkov:

Všetky abstrakty je potrebné zaregistrovať elektronicky prostredníctvom registračného formulára. Abstrakty prác v rozsahu do 250 slov (v slovenčine, češtine alebo angličtine) budú publikované v Zborníku abstraktov a budú k dispozícii na dátovom médiu. Abstrakty prác prejdú pred zaradením do programu interným recenzným konaním.

Prednášky:

Prednášku možno prezentovať vo formáte verzie MS PowerPoint v trvaní:

  • pozvaná prednáška - 30 minút
  • prednáška - 15 minút
  • jazyk prezentácie: slovenčina/čeština/angličtina (odporúčame premietať prezentácie v angličtine)

Poster:

Postery budú vystavené na paneloch. Pre správnu prezentáciu posterov dodržte nasledovné pravidlá:

  • maximálne rozmery postera: 120 cm (výška) x 80 cm (šírka)
  • musia byť čitateľné zo vzdialenosti 1,5 m
  • materiál (lepidlo a špendlíky) na pripevnenie postera budú na požiadanie k dispozícii
  • počas posterovej sekcie prezentujúci autor bude prítomný pri posteri

Súťaž o najlepšiu posterovú prezentáciu:

  • všetky prihlásené postery budú zaradené do súťaže o najlepšiu posterovú prezentáciu a na základe dosiahnutého hodnotenia budú najlepšie práce ocenené vecnými cenami
  • vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení sa uskutoční počas spoločenského večera